یکتا عباسی (تراز 5718) : روایتی از کتاب جامع ادبیات کنکور

یکتا عباسی از مشهد با میانگین تراز 5718 به ویژگی‌های کتاب جامع ادبیات کنکور نیز اشاره می‌کند.

یکتا عباسی (تراز 5718) : روایتی از کتاب جامع ادبیات کنکور

یکتا عباسی از مشهد با میانگین تراز 5718 به ویژگی های کتاب جامع ادبیات کنکور نیز اشاره می کند.

کتاب ادبیات جامع کنکور قلم‌چی کتاب مفیدی است از این جهت که تعداد تست‌های زیادی دارد و قرابت معنایی

 آن و نیز سؤال‌های مربوط به (قرابت معنایی) جامع و کامل یعنی طوری که نیاز به کتاب کمکی قرابت معنایی دیگر

 نیست.

سؤال‌های تست این کتاب تنوع زیادی دارد و از بخش مبحثی سؤال دارد و به نظر من نیاز به کتاب‌های دیگر نیست 

 ابیات و نثرهای صورت سؤال بخش قرابت معنایی، ابیات و نثرهای متن کتاب هستند و اینکه از این نظر این 

کتاب به ابیات و نثرهای حاشیه خارج از کتاب درسی پرداخته است برای من اهمیت دارد.

6/1/2023 6:49:20 PM
Menu