کورش فرزان: معرفی کتاب جمع بندی دروس اختصاصی پایه انسانی

در کتاب جمع بندی اختصاصی پایه دهم و یازدهم انسانی سعی شده است، با شبیه سازی سوالات به کنکور ، دانش آموز بتواند در بخش دروس اختصاصی خود را بسنجد.

کورش فرزان: معرفی کتاب جمع بندی دروس  اختصاصی پایه انسانی

در کتاب جمع بندی اختصاصی پایه دهم و یازدهم انسانی سعی شده است، با شبیه سازی سوالات به کنکور ، دانش آموز بتواند در بخش دروس اختصاصی خود را بسنجد. این کتاب از سه حوزه قابل بررسی است:

1-اول در حوزه دروس تمرینی، همانند درس اقتصاد که سعی شده است از همه مباحث، سوال طرح شود، از جمله ویژگی های این کتاب، این است که با تغییرات آموزشی کتاب در سال 96 هماهنگ بوده و از فصل های جدید، ‌سوال طرح شده است مانند درس اقتصاد ایران.

2-در حوزه دوم،‌می توان به دروس صرفا حفظی اشاره کرد، مانند درس تاریخ که برای آن سوالات مبحثی طرح شده است.

3-در حوزه آخر، دروسی هستند که هم حفظی هستند و هم مهارتی تمرینی. فی المثل در درس عربی ، سعی شده است از دروس "پلی" یعنی دروسی که با هم مرتبط هستند چه در بخش ترجمه و چه در بخش قواعد سوال طرح شود.

من، این کتاب را با روش"هر آزمون ، یک بازخورد یا OPO)One Per One)  به دانش آموزان خود پیشنهاد می دهم. بدین ترتیب که، بعد از هر آزمون که می دهند، به تحلیل آزمون بپردازند و محل های سقوط(نقاط ضعف) خود را مشخص نمایند. سپس تا آزمون بعدی، ضمن مطالعه محل های پرتاب(درس هایی که قوی هستند)، نقاط ضعف خود را لکه گیری کنند،‌یعنی یک زمان خاص برای محل ی سقوط یا همان نقاط ضعف خود گذاشته شود تا به صورت های وی‍ژه، این محل ها مطالعه شوند، سپس با تست زدن از این کتاب،‌اشکالات خود را رفع نمایند و سپس برای آزمون بعدی آماده شوند.


کورش فرزان،  دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق دانشگاه امام صادق(ع)6/1/2023 1:59:57 PM
Menu