محمد حبیبی (تراز7423) : روایتی از کتاب آبی ریاضیات پایه انسانی

محمد حبیبی از الوند با میانگین تراز 7423 به ویژگی‌های آبی ریاضیات پایه انسانی اشاره می‌کند .

محمد حبیبی (تراز7423) : روایتی از کتاب آبی ریاضیات پایه انسانی

محمد حبیبی از الوند با میانگین تراز 7423 به ویژگی های آبی ریاضیات پایه انسانی اشاره می کند .

کتاب آبی ریاضیات یکی از کامل ترین کتاب های موجود است که تمامی مطالب کتاب را با وجود نونگاشت بودن 

پوشش میدهد،همچنین تست های آن از آسان به دشوار چیده شده است که نظم مناسبی را به ذهن دانش آموز میدهد.

ویژگی های این کتاب

۱_پیمانه ای بودن کتاب برای جلوگیری از افراط و تفریط در مطالعه و تست زنی


۲_تست های جمع بندی در پایان هر مبحث و کتاب که منبعی مناسب برای دوران جمعبندی میشود،برای مثال در پایان مبحث تابع

 ۲۰تست جامع از کل مبحث تابع دهم و یازدهم و به تفکیک موجود است و در آخر هم ۲۰ تست جمع بندی کل پایه دهم و یازدهم


۳_تست های شناسنامه دار برای آشنایی با سوالات کنکور و تست های تالیفی برای پوشش مطالب کتاب،مثلا در مبحث معادله درجه

 دوم تست های کنکور و آزمون های کانون  آورده شده و برای مبحث رمزگذاری عددها با حروف الفبا که مبحثی جدید است تست

 های تالیفی آورده شده


۴_درسنامه های عالی به همراه نکات تستی برای تسریع در پاسخگویی


6/1/2023 6:36:46 PM
Menu