فیلم جشن نخبگان ، رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 97

فیلم جشن نخبگان ، رتبه‌های زیر 10 کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید....

فیلم جشن نخبگان ، رتبه‌های زیر 10 کانون در  کنکور 97

فیلم جشن نخبگان ، رتبه های زیر 10  کانون در کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید....

فایل های ضمیمه

جشن نخبگان کنکور 97 - قسمت اول ( دو دقیقه)
رتبه های زیر 10 تجربی در کنکور 97 ( قسمت دوم جشن نخبگان - دو دقیقه)
جشن نخبگان کنکور 97 - قسمت سوم ( دو دقیقه)
رتبه های زیر 10 ریاضی در کنکور 97 ( قسمت چهارم جشن نخبگان - دو دقیقه)
رتبه های برتر استثنایی در کنکور 97 ( قسمت پنجم جشن نخبگان - سه دقیقه)
رتبه های زیر 10 هنر در کنکور 97 ( قسمت ششم جشن نخبگان - دو دقیقه)
رتبه های زیر 10 انسانی در کنکور 97 ( قسمت هفتم جشن نخبگان - دو دقیقه)
5/29/2023 1:16:59 PM
Menu