سؤالات چالشی و دام‌دار و بدون دام ادبیات کنکور ریاضی 97

از بین 29 پاسخی که در درس ادبیات در سایت ثبت شد، نتایج زیر به دست آمد است:

سؤالات چالشی و  دام‌دار  و بدون دام  ادبیات کنکور ریاضی 97

سؤالات چالشی و  دام‌دار  و بدون دام  ادبیات گروه ریاضی 97

از بین 29 پاسخی که در درس ادبیات در سایت ثبت شد، نتایج زیر به دست آمد است:

دبیران و رتبه‌های برتر همگی به این 7 سؤال پاسخ یکسان داده‌اند.

شماره سؤال

گزینه‌ی انتخابی تمام پاسخ دهندگان

4

3

7

1

13

1

15

4

18

1

19

4

24

2

تعداد یک تا چهار پاسخ متفاوت از بین 29 دبیر و رتبه‌های برتر:

شماره سؤال

تعداد دبیران

گزینه‌ی انتخابی پرتکرار

سایر گزینه‌های انتخابی

1

28

2

گزینه‌ی 4 یک نفر

2

27

2

گزینه‌ی 4 و 3 هر کدام یک نفر

3

28

1

گزینه‌ی 2 یک نفر

5

28

4

گزینه‌ی 3 یک نفر

6

27

1

گزینه‌ی 3 دو نفر

8

25

4

گزینه‌ی 1 و 3  سه و یک نفر

9

27

2

گزینه‌ی 3 و 4  هر کدام یک نفر

14

28

4

گزینه‌ی 2 یک نفر

16

26

2

گزینه‌ی 3 و 4  دو و یک نفر

17

27

3

گزینه‌ی 2  و  4 هر کدام یک نفر

20

28

3

گزینه‌ی 2 یک نفر

21

27

2

گزینه‌ی 1  و  3 هر کدام یک نفر

22

25

3

گزینه‌ی 1  و  4 سه و یک نفر

23

28

4

گزینه‌ی 1 یک نفر

25

27

1

گزینه‌ی 3 و 4  هر کدام یک نفر

تعداد پنح مغایرت یا بیشتر  در بین پاسخ های 29 دبیر و رتبه ی برتر

بیشترین اختلاف نظر در بخش سوالات آرایه‌های ادبی (دو سؤال از سه سؤال)  و زبان فارسی (یک سؤال از پنج سؤال) است.

شماره سؤال

تعداد دبیران

گزینه‌ی انتخابی پرتکرار

سایر گزینه‌های انتخابی

10

23

3

گزینه‌ی 1  و  2 پنج نفر و  یک نفر

11

24

3

گزینه‌ی 1  و  2 چهار نفر و  یک نفر

12

23

3

گزینه‌ی 2  و  4 هر کدام سه نفر

وضعیت پاسخ دبیران و رتبه‌های برتر در یک نگاه:

شماره سؤال

تعداد دبیران

گزینه‌ی انتخابی پرتکرار

سایر گزینه‌های انتخابی

1

28

2

گزینه‌ی 4 یک نفر

2

27

2

گزینه‌ی 4 و 3 هر کدام یک نفر

3

28

1

گزینه‌ی 2 یک نفر

4

29

3

همگی به این سؤال پاسخ یکسان داده‌اند

5

28

4

گزینه‌ی 3 یک نفر

6

27

1

گزینه‌ی 3 دو نفر

7

29

1

همگی به این سؤال پاسخ یکسان داده‌اند

8

25

4

گزینه‌ی 1 و 3  سه و یک نفر

9

27

2

گزینه‌ی 3 و 4  هر کدام یک نفر

10

23

3

گزینه‌ی 1  و  2 پنج نفر و  یک نفر

11

24

3

گزینه‌ی 1  و  2 چهار نفر و  یک نفر

12

23

3

گزینه‌ی 2  و  4 هر کدام سه نفر

13

29

1

همگی به این سؤال پاسخ یکسان داده‌اند

14

28

4

گزینه‌ی 2 یک نفر

15

29

4

همگی به این سؤال پاسخ یکسان داده‌اند

16

26

2

گزینه‌ی 3 و 4  دو و یک نفر

17

27

3

گزینه‌ی 2  و  4 هر کدام یک نفر

18

29

1

همگی به این سؤال پاسخ یکسان داده‌اند

19

29

4

همگی به این سؤال پاسخ یکسان داده‌اند

20

28

3

گزینه‌ی 2 یک نفر

21

27

2

گزینه‌ی 1  و  3 هر کدام یک نفر

22

25

3

گزینه‌ی 1  و  4 سه و یک نفر

23

28

4

گزینه‌ی 1 یک نفر

24

29

2

همگی به این سؤال پاسخ یکسان داده‌اند

25

27

1

گزینه‌ی 3 و 4  هر کدام یک نفر

نظر شما در مورد این سؤال و تحلیل‌های ارائه شده چیست؟

5/28/2023 12:18:29 PM