ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در هنرستان‌ها (ارزشیابی پودمانی)

ارزشیابی در هنرستان‌ها باید با استانداردهای شایستگی حرفه‌ی مورد نظر، مرتبط باشد و بر اساس آن‌ها تدوین شود.

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در هنرستان‌ها (ارزشیابی پودمانی)

ارزشیابی در هنرستان‌ها باید با استانداردهای شایستگی حرفه‌ی مورد نظر، مرتبط باشد و بر اساس آن‌ها تدوین شود.

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای، ابزارها و روش‌های گوناگونی را برای سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی می‌توان به کار برد. ارزشیابی به صورت مستمر انجام می‌شود و هنرجویان باید در همه‌ی پودمان‌ها (همان فصل‌های کتاب درسی) گواهینامه‌ی شایستگی دریافت کرده باشند.


ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، فقط مربوط به درس‌های زیر است:

1 - درس‌های شایستگی غیر فنی: (فنی و حرفه‌ای و کاردانش)

   - درس الزامات محیط كار در پایه‌ی دهم 

   - كارگاه نوآوری و كار آفرینی، كاربرد فناوری‌های نوین و مدیریت تولید در پایه‌ی یازدهم

   - اخلاق حرفه‌ای در پایه‌ی دوازدهم 

2 - شایستگی‌های فنی: (فنی و حرفه‌ای) 

   - كارگاههای 8 ساعته‌‌ی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

   - درس‌های دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی

   - درس‌های مشترك شامل نقشه‌كشی فنی رایانه‌ای، عناصر و زبان بصری، آب، خاك و گیاه و ارتباط مؤثر. 

3 - شایستگی‌های پایه فنی: (فنی و حرفه‌ای و کاردانش)

   - درس‌های ریاضی 1 و 2 و 3 - فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی

شیوه‌ی ارزشیابی:

هر درس شامل پنج پودمان (فصل) می‌باشد كه باید برای هر یك از آنها توسط هنرآموز مربوطه ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت گیرد و در نتیجه یك نمره‌ی مستقل برای هر یك پودمان‌ها ثبت گردد. شرط قبولی در هر پودمان كسب نمره‌ی حداقل 12 می‌باشد.

نمره‌‌ی هر پودمان، از دو بخش تشكیل می‌شود و در پایان فقط یك نمره بر اساس 0 تا 20 ثبت می‌گردد. 

بخش اول ارزشیابی از كسب شایستگی از هر پودمان، با سه نمره‌ی 1 ، 2، 3 انجام می‌شود و نتیجه‌ی آن با ضریب 5 منظور می‌گردد. 

  1= عدم احراز شایستگی

 2=  احراز شایستگی 

 3= احراز شایستگی بالاتر از حد انتظار 

بخش دوم ارزشیابی، نمره‌ی مستمر است كه بر اساس انجام فعالیت‌های كلاسی و كارگاهی، نظم، مشاركت در فعالیتهای آموزشی و  ... از 0 تا 5 نمره اختصاص پیدا خواهد كرد.

هر پودمان شامل یك تا سه واحد یادگیری (واحد شایستگی) است و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از واحدهای شایستگی مطابق با شیوه مندرج در كتابهای درسی صورت خواهد كرد و نتیجه‌ی آن در دفاتر ثبت نمره‌ی كلاسی در مدرسه ثبت خواهد شد و بر اساس نتیجه‌ی حاصل از ارزشیابی واحدهای شایستگی‌، نمره‌ی پودمان به دست خواهد آمد.

هنرجو باید در هر 5 پودمان درس‌ها نمره‌ی بالای 12 كسب كند. در این صورت میانگین 5 نمره‌ی پودمان به عنوان نمره‌ی كلی درس در كارنامه‌ی تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در صورتی كه فرد در یك یا چند پودمان حداقل نمره‌ی 12 را كسب نكند، در آن درس‌، قبولی را به دست نمی‌آورد. 

ارزشیابی مجدد فقط در پودمان یا پودمان‌هایی كه حداقل نمره‌ی مورد نظر در آن كسب نشده است، انجام می‌شود و در تمام طول سال تحصیلی، حداقل برای یك بار امكان پذیر خواهد بود.

هنرجویان می‌توانند کتاب همراه هنرجو را در زمان اجرای ارزشیابی با خود به همراه داشته باشند. 

حمیدرضا مظاهری        

برگرفته از بخش‌نامه‌های آموزش و پرورش