معرفی معتمدین بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی


معتمدین دانش آموزان بورسیه را در سراسر کشور شناسایی و به بنیاد قلم چی معرفی می کنند .

بر روی نام معتمد کلیک کنید

حیدر هواسی

ايلام

اركوازملكشاهي

سعید افروز

گيلان

كلاچاي و رحيم آباد

6/1/2023 6:59:42 AM
Menu