حويق

حويق -


الهه آقاپور چوبر
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :86
نمونه دولتي
فرندخت
الهه آقاپور چوبر
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان
سیده حدیث اکبرپور خطبه سرا
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
فرندخت
سمیرا رجائی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
فرندخت
سیده حدیث اکبرپور خطبه سرا
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا نظری
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 3872
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فرندخت
علی جهانگیری
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهید مرحبا
صبا شفیقی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4280
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرندخت
مهدی سنگیان
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مرحبا
مهدی شیروان
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید مرحبا
فرناز غفاری
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرندخت
میر علیرضا اعجازی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مرحبا
5/29/2023 11:26:00 AM
Menu