جلفا

جلفا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


مریم جناتی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
معصومه سادات غیبی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
محیا عادلی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
فائزه هادی لو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
مهشاد خلیلی شجاعی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
مهشید خلیلی شجاعی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
ترنم سیرانی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
سحر زمانی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
کوثر ناهیدی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
زهرا عزیزی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
آیناز شیخ بگلو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
آی سان پورهمتی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
پریسا زرعی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
پرنیا جبرئیلی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
پرنیا شیرعلی زاده علمداری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
مریم صیامی اقدم
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
زهرا فتحی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
الینا فرهنگی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
هاله قاسم پور
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4350
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
گلزار جعفرنژاد
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش