بناب

بناب -


ستوده نقدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :182
نمونه دولتي
نمونه چمران
ستوده نقدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :182
تيزهوشان
فرزانگان
نگار مجیدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :180
نمونه دولتي
نمونه چمران
نگار مجیدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :180
تيزهوشان
فرزانگان
الهه قبله
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :132
نمونه دولتي
نمونه چمران
الهه قبله
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :132
تيزهوشان
فرزانگان
بهزاد مردانه قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :118
نمونه دولتي
ولیعصر
فرزاد نوررست
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :116
نمونه دولتي
ولیعصر
مهدی مقدم فانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :111
نمونه دولتي
ولیعصر
الینا احمدزاده اصل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
نمونه چمران
رضا پیغان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
ولیعصر
ساناز جعفرزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :89
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا مجدآرا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
نمونه چمران
ثمین پاشائی عدل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا طهماسب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
نمونه چمران
نیما غفرانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
ولیعصر
امیرحسین محمدیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
ولیعصر
شایان ولی زاده درخشان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
ولیعصر
مهسا نصیری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه چمران
علی بیرامی قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
ولیعصر
رضا فتحی زاوشتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
ولیعصر
احسان احمدیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
ولیعصر
حسین جدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
ولیعصر
الهه گنجی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه چمران
کیمیا حاجیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه چمران
کیمیا حاجیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا حمداللهی قدیم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیر حسین عبدالعلی پور بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
ولیعصر
آیلین یزدانی آلقو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
نمونه چمران
علی رستمی آلقو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
ولیعصر
نگین سرمشقی اصل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نمونه چمران
هلیا زمزمی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهره سقزچی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهره سقزچی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا قربانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه چمران
اسرا صمد پور بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه چمران
ثمین جهان بخش بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا عزیزی دیزج
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه چمران
سویل قلعه بیگی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه چمران
آیسودا حسن نژاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمد مهدی اخگری بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
ولیعصر
مهدی خطا بخش
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
ولیعصر
صبا رزاقی اصل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه شکریان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه چمران
بیتا قهرمانی قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه چمران
نیما حیدرزاده ینگی کند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ولیعصر
مهدی یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ولیعصر
فرهان طارمی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ولیعصر
امیر حسین شفائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4465
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ولیعصر
زینب بهری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه چمران
سارا عسگرزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمد آین
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ولیعصر
امیرحسین کرامت
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ولیعصر
سعید منفردی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ولیعصر
امین ساعی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ولیعصر
فائزه طارمی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه چمران
مریم باقرزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه چمران
سحر فرحی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
سحر نقوی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
وحید هادوی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ولیعصر
فرشته محمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه چمران
علی عزیزی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
علی اسدزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 3975
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
مبین مدرسی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
علی رضا جباروند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ولیعصر
کوثر عبداللهی خوشه مهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه چمران
لیلا سلیمانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه چمران
مبینا مدرسی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه چمران
علی رحیمی قره قوزلو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ولیعصر
علی جهان بخش بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ولیعصر
کیمیا رضائی واحد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه چمران
مهدی اسماعیل پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ولیعصر
فاطمه محمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
محدثه کشفی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
نیما قسمتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ولیعصر
هانیه احمدزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه چمران
نساء فرجی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه چمران
آیلین بنابیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمد حدادی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ولیعصر
آیلین شاکری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه ابراهیم زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4588
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه چمران
سارا نجف زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه چمران
سیما سیار
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه چمران
معصومه اسماعیلی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4363
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه صمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
الهام کریم داداشی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
ثنا کریمی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیرحسین معاصری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ولیعصر
فاطمه حسینیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه چمران
فاطمه احمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه چمران
رضا فرهودی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ولیعصر
6/1/2023 1:05:01 PM
Menu