سراب

سراب -


آی تک بابازاده قورتلار
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :111
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا طارانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
تيزهوشان
فرزانگان
هاله زمانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :89
تيزهوشان
فرزانگان
آریا فرمانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
حدیثه عبادی ثانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
فدک سراب
آیلین ایمانی شیره جینی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فدک سراب
آیلین ایمانی شیره جینی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
علی شیرزاد
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
ثنا آهوار
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصدرا عرب پور
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
علی قلی زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
سیدامیررضا حسینی نسب
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
خزر رافعی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده اسما موسی زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6670
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
پانیذ رشائی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فدک سراب
حسین نوراله زاده شقاقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
نرگس خوش طینت
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فدک سراب
مهدی باصبر
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
شادی دولتیاری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فدک سراب
مبینا ایمانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا ناجی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
محمدامین ابدالی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
روژین شیرزاد
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سپهر غفرانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
وحید رضانواز
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
علیرضا میرزائی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
صبا سنایی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4276
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فدک سراب
محدثه جودی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 3968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فدک سراب
ونوس تخم چی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فدک سراب
نیکو سرابی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فدک سراب
6/8/2023 12:34:21 PM
Menu