خميني شهر

خميني شهر -


نرگس عباسی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 16 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :222
نمونه دولتي
15 خرداد
نرگس عباسی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 16 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :222
تيزهوشان
فرزانگان خمینی شهر
شادی نوروزی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
15 خرداد
زهرا هارونی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
15 خرداد
مهشید عادلپور
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
15 خرداد
5/29/2023 1:39:17 PM
Menu