نجف آباد

نجف آباد -


فاطمه اسماعیلی نجف آبادی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :113
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حبیب اللهی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه مشایخی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا احمدیان
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا صافی نجف آبادی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا امینی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا یسلیانی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 10:52:38 PM
Menu