باغملك

باغملك -


پریا ملایی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
نخبگان
محدثه ایزدپناه
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
نخبگان
هستی خادمی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نخبگان
مهدی سلیمانی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
یاران مهدی
فرزین امیری
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
یاران مهدی
امیررضا نری میسا
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
یاران مهدی
محمد مهدی اقدام پور
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
یاران مهدی
مجید سروستانی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علاقمندان
مهدیس کاظمی نسب
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نخبگان
محمد امیری فرد
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
یاران مهدی
آریا آقایی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
یاران مهدی
حسین طاهری کورکی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4081
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
علاقمندان
کوثر حسن زاده
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نخبگان
امیرحسین سروستانی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
یاران مهدی
زهرا حسینی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 3919
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نخبگان
محمدامین آب روشن
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
یاران مهدی
6/1/2023 3:13:19 AM
Menu