بهبهان

بهبهان -


مبینا شاکر نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :109
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
سیدعلیرضا مرتضوی نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :96
نمونه دولتي
رسول اکرم
مارال افراشته
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :93
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
میلاد ارجمندی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6468
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
رسول اکرم
زهرا خانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مبینا چنگلوایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
حسین جعفری مقدم
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6599
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمدامین بهروزی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6567
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
رسول اکرم
فاطمه آتش آباد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مهدی فخری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
رسول اکرم
فرهاد بیرون رو
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
رسول اکرم
زهرا شهرویی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مهدی حسینی رمضانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیرحسین شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمدرضا راستی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
رسول اکرم
فاطیما راه خدازاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4313
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
امیرحسین کمایی منش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4254
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
رسول اکرم
دانیال حاجی زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
رسول اکرم
ندا لشکری زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
نیما محمدی معماری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
رسول اکرم
علیرضا جعفری رزیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
رسول اکرم
فاطمه مزارع
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
رضا عبدالهی راد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4002
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
رسول اکرم
علی عبدالهی راد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 3894
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
رسول اکرم
فاطمه کوهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
آیلین رزبان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
پریسا باقری بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
محدثه ستها
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
بیتا مطهری نیا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
سوگند چنگلوایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
نسترن ترسا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
رضا نسازاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
رسول اکرم
آذین عطایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مبینا چکاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
شیوا نوروزیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
احمدرضا پورعطا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
رسول اکرم
آیدا تابان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
فاطمه باغرو
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
محمد سالارپور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
رسول اکرم
صدف کرم نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
سارا زحمت کش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
آتنا دلاوری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
نیاز بخردی نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
ایمان چمبر
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
رسول اکرم
فرناز علی پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
بهار روهنده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
سیدعلیرضا صدیقی پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
رسول اکرم
مهدی مرهمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
رسول اکرم
علی زمانی بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رسول اکرم
آریا پورشریف
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رسول اکرم
مجتبی لولو
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رسول اکرم
عرشیا فتحی سامانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رسول اکرم
آرش شمس
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمدحسن محمدجعفری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمد نصریانپور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رسول اکرم
رضا معلمیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمدمهدی موسوی پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمد عظیمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیرسامان فنی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رسول اکرم
اهورا خرم زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رسول اکرم
بهنام مزنیا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیرحسین رحیمیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رسول اکرم
نغمه محمدی خراسانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
سیده لادن شرافتی نیک
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
علی علی پور عبایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رسول اکرم
رضا جهانگیری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمد لطفیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رسول اکرم
شکیلا مهربان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مریم تقی پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
آرین فردین پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رسول اکرم
علی گلکار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمد خبازی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رسول اکرم
آرش شالبافی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رسول اکرم
یاسمن محمدی بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
بیتا کارآزما
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
محمدامین جوجمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
مریم السادات یزدانی پناه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مهرشید قدیمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
بیتا موسویون
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
محمد علی پوری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
رسول اکرم
حسین شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیرمحمد هوشمندی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
رسول اکرم
حدیث بابلی موخر
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مبینا احدی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
محمد کاظمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
رسول اکرم
هستی کریمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
معصومه جوی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
فاطمه ویسی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
سیدامیرحسین پاکیزه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
رسول اکرم
مبینا عباسی منش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
ستایش واصفی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
6/9/2023 2:09:55 AM
Menu