شوشتر

شوشتر -


ساینا عطایی نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
نیکان
کیانا کیانی نسب
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
نیکان
آیناز قربانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نیکان
آیناز قربانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
فاطیما تقی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نیکان
یکتا سلیمانی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نیکان
فاطیما تقی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا سلیمانی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
عسل آل کلی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نیکان
پرنیا بهزادی فر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4155
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نیکان
پرنیا بهزادی فر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4155
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
نگار روحانی نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نیکان
محمد طالبی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4365
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
الهادی
زهره خراسانی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4507
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نیکان
زهره خراسانی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4507
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه سلیمانفر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نیکان
عسل اورنگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نیکان
بهار زالی کاهکش
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نیکان
یگانه محمدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نیکان
پانته آ عبدالهی آرپناهی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نیکان
نفیسه کوثریان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4494
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نیکان
ابوالفضل مهدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
الهادی
محمد امین افراسیابی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
الهادی
فاطمه پیل زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نیکان
نفیسه کوثریان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4494
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
الهه سلطانیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نیکان
آرمین کیانی نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
الهادی
میلاد مکوندی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
الهادی
مبینا مرادی گله
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیکان
سیده زهرا صالحی قلعه سفید
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیکان
ریحانه خراسانی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیکان
حدیث مطهری نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیکان
رضا علوی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
الهادی
ابوالفضل محمدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
الهادی
فاطمه فراتی نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نیکان
محمد امین حسنکی فرد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
الهادی
صنم حسنکی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نیکان
محمد طهماسبی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
الهادی
سارا صیادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مطهره رحمتی نسب
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا قربانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیکان
فاطمه رضایی مقدم
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیکان
عاطفه جعفر زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4364
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیکان
نیما ربیع پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
الهادی
صدف منجزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیکان
محمد رضا عبدالهی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
الهادی
ریحانه وحید
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیکان
آتنا کفاشیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
عاطفه جعفر زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4364
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده رضایی گماری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نیکان
آیدا ناصری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نیکان
مهسا ضمیر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نیکان
مریم عبدالهی آرپناهی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نیکان
ابوالفضل قائمی کیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الهادی
یاسمینا بافنده زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نیکان
سارا سامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نیکان
فاطمه زلقی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3977
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نیکان
هما روز بهانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نیکان
محمد نوروزی نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
الهادی
امیر سینا مرادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
الهادی
محمد امین نیاز علی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
الهادی
مهسا طهماسبی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نیکان
عباس کعبی حیدری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
الهادی
مهدیه کریمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نیکان
نیوشا مدرسی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
گلشید محمدی بوری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4113
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کایدانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نیکان
دانیال صفر زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
الهادی
ابوالفضل غلامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4363
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
الهادی
محمد حسین حیدری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
الهادی
آتنا دهداری شوشتری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3766
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
موژان دشت بزرگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نیکان
6/6/2023 1:46:17 PM
Menu