دشت آزادگان

دشت آزادگان -


سید محمد حسین موسوی
نهم - دشت آزادگان
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
راه و دانش
فردوس جلالی
نهم - دشت آزادگان
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فرهنگ
سیدمحمدرضا موسوی
نهم - دشت آزادگان
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
راه و دانش
نفیسه حریزاوی
نهم - دشت آزادگان
میانگین تراز کانونی: 4454
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرهنگ
6/5/2023 8:02:13 PM
Menu