سده اقليد

سده اقليد -


ابوالفضل عظیم زاده رحمت آباد
نهم - سده اقليد
میانگین تراز کانونی: 4349
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مریم طاهری رحمت اباد
نهم - سده اقليد
میانگین تراز کانونی: 4330
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
الزهرا
سیدحسین ابراهیمی سده
نهم - سده اقليد
میانگین تراز کانونی: 4190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمدمهدی دژکرد معصومی بوگر
نهم - سده اقليد
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل احمدی سده
نهم - سده اقليد
میانگین تراز کانونی: 3754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فردین عباسی سده
نهم - سده اقليد
میانگین تراز کانونی: 3650
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمدصالح زارعی سده
نهم - سده اقليد
میانگین تراز کانونی: 3851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
رضا دژکرد مردانپور
نهم - سده اقليد
میانگین تراز کانونی: 4144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
6/5/2023 9:43:50 PM
Menu