فراشبند

فراشبند -


مهدیه حسانی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :139
نمونه دولتي
بانوسلامی
حدیثه غضنفری
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان 1
مینا قاسمی نیکو
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
الگونه
حسن خلیلی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
طالقانی
زهرا عالیشوندی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بانوسلامی
فاطمه قاسمی نژاد
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بانوسلامی
زهرا مرادی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بانوسلامی
ابوالفضل مزارعی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید مفتح
رضا منفرد
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4531
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سعادت
ابوالفضل فرامرزی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سعادت
6/2/2023 9:47:34 PM
Menu