نورآباد ممسني

نورآباد ممسني -


پارمیس فرامرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6638
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :136
نمونه دولتي
حضرت مریم
اذین برامکی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6846
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
حضرت مریم
اذین برامکی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6846
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان 4
سروش سوسنی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
دهخدا
مبینا برامکی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
حضرت مریم
فادیا کیائی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
حضرت مریم
پویا شاه سنی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
دهخدا
شکیبا نیکنام
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
حضرت مریم
احمدرضا محمدی فر
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
دهخدا
ترنم موسوی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
حضرت مریم
محمد انصاری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دهخدا
هانیه شهریاری فهلیانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
حضرت مریم
رضا احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دهخدا
مطهره اسفندیاری عمله
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حضرت مریم
یاشار بخشیان فر
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6412
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دهخدا
آناهیتا انصاری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حضرت مریم
محمدمهدی حیدری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دهخدا
امیدرضا شجاعیان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دهخدا
امیر محمد عسکری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دهخدا
مژده اسدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت مریم
رادمهر قربانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دهخدا
علی وحید
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دهخدا
محمدامین جمشیدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دهخدا
آرمیتا گودرزی اصل
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت مریم
امیرمحمد بهروزفرد
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دهخدا
فاطمه آزادی نژاد
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
کورش غریبی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دهخدا
نرجس یگانه زاده
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
آرامیس شریفی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
امیرحسین دشتیان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دهخدا
سپهر کریمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دهخدا
آرشام شهریور
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دهخدا
عباس ضرغامی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دهخدا
ابوالفضل کمال جو
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دهخدا
ساناز ضرغامی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت مریم
سیدایلیا حسینی وفا
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4122
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دهخدا
ستایش امینی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت مریم
صدف جوکار
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت مریم
پویا موسی عربی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دهخدا
سینا شریفی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دهخدا
علی احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دهخدا
کیمیا خسروی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حضرت مریم
5/31/2023 10:05:20 PM
Menu