داراب

داراب -


فاطمه قائدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
فاطمه قائدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
فاطمه پرزیوند
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
یاسمن خرم
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
یاسمن خرم
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
محمد مهدی حسینی پور
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
زهرا مومنی نیا
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
فاطمه نوروزی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
محمدرضا زحمتکش
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
زهرا مومنی نیا
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
فاطمه نوروزی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
مهتا زارع
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
دلدار درانی نژاد
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
مهتا زارع
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
دلدار درانی نژاد
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
علیرضا بهمنی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6735
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
فاطمه خانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
فاطمه خانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
محدثه شاهمحمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
محدثه شاهمحمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
کوثر فرجی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
کوثر فرجی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
عارفه فتحی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
درنا صیانت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
درنا صیانت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
ریحانه محمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
مهسا صیانت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
مهسا صیانت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
ستایش میرزاپور
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
فاطمه ابراهیمی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
مینا صادقی پور
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
محمد امین مرادی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
محبوبه رئیسی پور
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
عرفانه شهسواری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
محمد سعید انصاری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
مریم بهزادی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
ابوالفضل خداکرمی برگانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
یگانه دوزنده
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
یلدا دوزنده
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
امیرحسین بنگری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
یاسین نژاد کورکی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
سعید ابراهیمی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
حمید ابراهیمی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
محمدمهدی درستکار
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
آیناز عباسی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
سید محمد حسین بلاغی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
آیناز عباسی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
سعید جمشیدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
صمد صادقی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
فاطمه فرج پور
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4035
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
محمد صالح بابایی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
مهشید عزیزی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
محمد امین عقیلی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
فاطمه خرمدل
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
فاطمه خرمدل
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
محمدامین حق دوست
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
محمدیاسین بهبودی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
آریا پورمومن
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
آریا سالخورده
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
سپیده صالحی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
امیر حسین صفرپور
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
یاسمن فولادی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
بیتا یوسفی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
نادیا فولادی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
فاطمه پنجی شکاری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
یاسمین دژم
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
نیما موحد
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
امیررضا ظریف
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 3782
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
حسین پایمرد
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
فرناز احمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان شهید مجاهد
امیر حسین سعادت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
محمدصادق رضایی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
گیلدا بلاغی اینالو
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید ابراهیم مجاهد
مریم محمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
دانیال بیگ اینالو
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
کیمیا حسین زاده
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ایت الله نسابه
مهدی قربانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام حسن مجتبی
6/10/2023 6:42:20 AM
Menu