آباده

آباده -


مهدیه کدخدا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :132
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مهدیه کدخدا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :132
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید تابنده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :130
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مهشید تابنده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :130
تيزهوشان
فرزانگان 2
مصطفی اسکندری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نازنین نبی ئیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
ظهیر امامی
نازنین نبی ئیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
ارشیا سلیمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد رضا جباری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
ریحانه زارعی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
ظهیر امامی
هستی اسدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
ظهیر امامی
ریحانه زارعی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
هستی اسدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی صهبازاده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی اصغر کریمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد امین خرم
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد رضا مرادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه خسروی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
ظهیر امامی
زهرا اسلمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مائده جعفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ظهیر امامی
الیکا بیژن پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مریم نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ظهیر امامی
زهرا اسلمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
مریم نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
مائده جعفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
الیکا بیژن پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه خلیلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
ظهیر امامی
الناز دانشور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محدثه خلیلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
الناز دانشور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ظهیر امامی
فاطمه فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
آرین هاشمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
کوثر تمدن
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ظهیر امامی
کوثر تمدن
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین امیر آبادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه حیدر پناه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ظهیر امامی
سید محمد موسوی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6780
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دکتر حسابی
آرش نمازی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد عرفان زارع
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی فرامرزی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
زهرا غیاثی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ظهیر امامی
متین کیان ارثی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
زهرا غیاثی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
رضوان عاطفت فرد
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محمد یاسین حافظی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه قانونی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6623
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ظهیر امامی
نیلوفر خسروانی فرد
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ظهیر امامی
نجمه صفائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه قانونی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6623
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نیلوفر خسروانی فرد
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
حسین سر پوش
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل بابایی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل کریمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد رضا فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
راضیه تقی ملائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محمد جواد قربانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
مهدی امیر آبادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد یوسفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر حسین صبا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سیده فرناز فاطمی آباده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ظهیر امامی
فاطمه مرادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4129
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ظهیر امامی
فاطمه حیدری علمدارلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه مرادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4129
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سیده فرناز فاطمی آباده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
حسن نظری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4450
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهرنوش ملائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ظهیر امامی
طاها ثابت کوهنجانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
رضا جعفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
بنیامین کریمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر حسابی
حانیه ولی پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ظهیر امامی
دنیا رئیسی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ظهیر امامی
زهرا یوسفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ظهیر امامی
الهه عوض آقایی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
دنیا رئیسی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا یزدان شناس
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سید امیر محمد میرزائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
آیلین فرهادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ظهیر امامی
فاطمه خسروی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ظهیر امامی
علی اکبر نبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد حسن طاهر زاده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد رضا جمال زاده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
مهدی صفی خانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
امیر حسین ایوبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سید امیرعباس هاشمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 3709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محدثه امیری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ظهیر امامی
نیما صانعی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد کریمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
فاضل کیانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد سلیمانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
حسن قناعتی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
مهشید بیدکی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4076
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سیده دیانا حسامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مهرداد کدیور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد کیانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4320
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
مهدی جنتی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سروش غلام پور نیکبخت
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
زینب تقی ملایی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ظهیر امامی
ارشیا صالحی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
کیانا کاظمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ظهیر امامی
فاطمه رعیتی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محمد مهدی کازرونی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
احمد رضا احمدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
متین عالی پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی رجائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
عرفان رجائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد رضا سبزی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد تقی نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
خاطره یاری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ظهیر امامی
مهسا افتخاری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ظهیر امامی
زینب روستا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ظهیر امامی
امیر ارسلان صادقی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
امیر حسین روشن
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
پرنیان پیمانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ظهیر امامی
محمد جواد حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
حمید رضا نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
فاطمه اعلائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/1/2023 12:00:45 AM
Menu