شيراز

شيراز -


نازنین عربی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :124
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
نازنین عربی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :124
تيزهوشان
فرزانگان 1
آرمین پاسلار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :104
نمونه دولتي
غزال
نجمه کنعانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :97
نمونه دولتي
علامه اقبال
پانته آ ابراهیمی فرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :94
نمونه دولتي
یاس
زهرا پیروی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
علامه اقبال
زهرا پیروی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان 2
پرهام پورعنقا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6640
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
رازی
شایان نصیری فر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
غزال
سیده فاطیما سجادیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
علامه اقبال
سیده فاطیما سجادیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان 2
نیما مختاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
رازی
ایگین بکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
یاس
سینا استخری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
توحید
حسین نگهداری نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
توحید
پویا حاتمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6487
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
توحید
محمد هادی حضرتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
غزال
آیسان افراسیابی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهرشاد جوکار تنگ کرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
غزال
علیرضا زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
رازی
کیانا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6665
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
یاس
کیانا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6665
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان 1
ایلیاد خسروی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6634
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
غزال
راحیل صادق پناه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
یاس
مارال خرم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
یاس
مارال خرم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان 4
راحیل صادق پناه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان 2
نسترن رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
الگونه
فاطمه ذبیحی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
فاطمه ذبیحی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد خسروی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
غزال
آرمیتا نجفی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
یاس
شادی اکبری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
شادی اکبری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان 2
عرفان محبوبی نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
توحید
پویا عباسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
توحید
یاسمن زحمتکش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
یاس
غزل آزادی دوقزلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
یاس
روژین نوروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
ساحل بهروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
یاس
ملیکا جوکار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
الگونه
یاسمن زحمتکش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 2
ملیکا جوکار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 2
غزل آزادی دوقزلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 2
روژین نوروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 1
رایا جوکار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 2
ملیکا عبیرانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
آنیتا ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
یاس
امیر حسین شیروانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
رازی
آنیتا ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 1
ملیکا عبیرانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 1
هیوا بهرامی مقدم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
کیان فتوت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
غزال
کامران فتوت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
غزال
هیوا بهرامی مقدم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
آریا رزمجویی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
توحید
بهار نوراللهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان 4
زینب تورجی خوش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
علی ریحانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
يادگار ولايت
علی ریحانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
طالقانی
کیانا رجبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
کیانا رجبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان 2
آیدینا بانیانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
علامه اقبال
یاسمن مرادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
الگونه
محمد حسین امانتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
توحید
محمدحسین سبزعلیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
توحید
آناهیتا پژمان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
یاس
دیانا قهاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
یاس
آناهید ملک پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
نگار حکمت نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
الگونه
علی رستمی یلمه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اندیشه
امیرحسین ترکمان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
توحید
حسین عسگری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
توحید
ابوالفضل غیاثیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
رازی
یاسین شفیعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
رازی
شروین چلیپا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
رازی
شروین چلیپا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهیددستغیب
آناهید ملک پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 1
سیدعباس سبحانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
غزال
علی کاظمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
اندیشه
امیرعباس ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
غزال
نسترن شوکت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 4
زهره میرزاپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علامه اقبال
رویا محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
یاس
محدثه اسمعیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
کیانا سعادت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
یاس
هستی حق نگهدار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
ستایش نیک آئین
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
محمدرضا آزاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
توحید
علی اسدپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
اندیشه
پری ناز عباس نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
ملیکا قائدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
یاس
عرفان پارسازادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
رازی
النا ارغوان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 2
پری ناز عباس نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
رویا محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 4
هستی حق نگهدار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
ستایش نیک آئین
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
آناهیتا نوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
یاس
محدامین کوه گرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طالقانی
نیما نوری کوچی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
غزال
سینا گلتاجی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
غزال
ماندانا سراجی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
یاس
نازنین تنها
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
یاس
محمد امین رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
غزال
حسین نوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
غزال
امین احمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
غزال
علی دهقانیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رازی
یاسمن قاسمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طالقانی
ستایش ملایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
یاس
نیلوفر مسعودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طالقانی
امیرفرحان یزدانپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رازی
امیررضا جباره ناصرو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
غزال
محدثه رستگار کشکولی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
سعید مهردادیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
غزال
عرفان ساریخانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رازی
سارا محسنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 2
زهرا پولادرگ
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طالقانی
محدثه معنوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
یاس
ندا صادقی تفتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
یاس
کیمیا نگهبان اردکانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طالقانی
امیرحسین خارستانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اندیشه
امیر حسن شاهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
غزال
آریا خائفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
غزال
آرمین عسکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
امیرحسین طالبی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
محمد حسین حیدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
غزال
ابوالفضل احمدی شولی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
یلدا بهزادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 2
پادنا میرزائی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
ریحانه مودت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4397
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الگونه
مهدیس زنده باد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
غزل نامداری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
زهرا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علامه اقبال
علیرضا شاپورجانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
غزال
فربد اسماعیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
توحید
سید سینا موسوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
غزال
کارن کاویانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
غزال
صبا صداقت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 4
سحر رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
یاس
آتنا نیکنام
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
یاس
زهرا عطف
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر محیط زاده (فرهنگ)
الناز محبت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الگونه
ریحانه شریفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الگونه
فاطیما باقری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الگونه
بیتا قاسمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الگونه
سرنا سرلک
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
علی رحیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
توحید
سید امیررضا نبوی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
توحید
ایمان حاجی محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رازی
آبتین محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رازی
علیرضا بردبار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رازی
سعید ساربانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اندیشه
مهدی یعقوبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
غزال
مهران رئیسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اندیشه
سروش پناهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
غزال
6/9/2023 6:57:52 PM
Menu