شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد -


معصومه شعبانی ورکی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
شرافت
نیما مفاخری
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
معلم
پارمیس سیف انزان
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شرافت
ملینا محمدی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شرافت
زینب حمزه عیل طهرانی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شرافت
الهه آریامنش
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شرافت
آیلین نخبه زعیم
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شرافت
مریم صادقی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شرافت
سینا صبوری
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
معلم
دانیال طباطبایی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4372
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
معلم
پارسا نصیری
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
معلم
5/30/2023 1:35:59 AM
Menu