سرايان

سرايان -


ناهید شاهی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
ریحانه النبی
زینب رجائی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
ریحانه النبی
کوثر حسنی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
ریحانه النبی
حمیده خانی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
ریحانه النبی
فاطمه جلالی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
ریحانه النبی
رقیه رمضانی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
ریحانه النبی
علیرضا محمد علیزاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
امام خمینی ( ره)
مریم بهروز
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4456
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
ریحانه النبی
حدیثه نوزری تاجکوه
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4299
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
ریحانه النبی
مبینا فیضی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
ریحانه النبی
فاطمه افسرده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
ریحانه النبی
سمیرا رسول زاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
ریحانه النبی
فاطمه صنعتی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
فاطمه تقی زاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 3749
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
ریحانه النبی
محمدرضا یگانه
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
ریحانه النبی
مریم عظیمی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
ریحانه النبی
نجمه پیروز
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ریحانه النبی
زهرا سلمانی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ریحانه النبی
5/30/2023 1:08:18 AM
Menu