فردوس

فردوس -


محمد جواد مرادزاده نوده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمد جواد قدرتی کلاتی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
نرگس قیصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
مینا اولادی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
مهناز ناصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
فهیمه سزاوار سر آسیا
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
رضا شفیقی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مریم بذرافشان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محمدصادق یاحقی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
علی حسن پور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سعید شاکر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مجید آشوری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
امیررضا روان جمجاه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سینا علیزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمدامین عطائی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
رضا کاظمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمد نیکخواه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
حسام الدین احسانی مقدم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
حسین جاویدفر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
عرفان فاضلی نیا
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4069
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مهدی وثوقی زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
حامد عبیری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سجاد سلیمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
امیرعلی جوادی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مبینا قنبری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
وحیده واله
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4448
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
مائده سلیمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
اشکان بیان جمجاه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
6/10/2023 7:16:17 AM
Menu