بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


مبین بحری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :168
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مبین بحری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :168
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
یسرا اسماعیلی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمدامین بلوکی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6296
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
ندا نیازمند
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فاطمه احمدزاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
سوسن زارعی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
خدیجه چوپانی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
الناز بحری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمدرضا فریدونی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
مبینا معمارباشی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
امیرحسین پوردادخدایی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
المیرا بنازاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فاطمه شریعت زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
دانیال زارعی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سارا ملکی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
معصومه عبدالهی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمدجواد تاجیکی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فاطمه پالیزبان
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4069
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
بهناز صحراگرد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فاطمه تریده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
شیوا بحری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
عبدالله نوری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
میلاد فردوری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
ثنا انصاری فر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
عبدالحکیم ابولی زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فاطمه تاجیکی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
مانی قنبری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4182
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
بهشته براندیش
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4112
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمد غلام پور
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
زهرا خضری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
سید هاشم هاشمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4019
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
احسان حسن زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3790
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فایز زورروزی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3702
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
6/2/2023 11:08:54 PM
Menu