حاجي آباد

حاجي آباد -


عباس قربانی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زینب آبرون
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
سپیده چوپانی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
محمدامین میرزاده
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی قاسمی نژاد
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی قاسمی نژاد
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
حقانی
ابوالفضل جهانگیری کوهشاهی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زهرا خوانچه بمهر
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
فهیمه آو خ
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
سعیده میرزاده کوهشاهی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
علی کریمی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مهدی جهانگیری کوهشاهی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مهدی جهانگیری کوهشاهی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
اسدپور
مریم نبی پور
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
ابوالفضل شکاری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مبینا ولی پور عرب
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
نرگس قاسمی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
زهرا قربانی فر
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
محمد رسول ناصری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زهرا سلطان نژاد
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4093
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
علیار برخورداری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
نسترن دهقانی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
مهدی نجفی کلیانی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آنا انصاری پور
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
مریم محمودی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
فاطمه قرائی خضری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
امیرمحسن صادقی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه آبسالان
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
میکائیل جهان شاهی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زهرا خندستان
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
آیناز محسنی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
آیدا محسنی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
حسام الدین ابراهیمی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه علی محمدی
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حصرت فاطمه (س)
5/29/2023 12:08:41 PM
Menu