خورموج

خورموج -


محمدرضا یوسفی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
فاطمه غلامی دشتی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان 2
زهرا غلامی دشتی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
زینب شیخی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4219
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
نرجس جوشن
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 3895
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
فرشته دژگاهی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
فرشته دژگاهی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه زهرا شجریان
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4516
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
مهدی اسلامی نژاد
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
خدیجه تابناک
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
زینب زهرا دشتی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
سامان درگوئی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
مطهره کمالی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
6/9/2023 5:21:57 PM
Menu