جم

جم -


محمدامین آذرهمایون
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی علامه طباطبائی
رعنا شبانپور
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ریحانه النبی
5/30/2023 2:40:45 AM
Menu