ابهر

ابهر -


کیمیا متین
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6829
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :101
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
ملیکا مسگر
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
مبینا مسگر
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
مائده یوسفی ابهریان
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
رضا کاظمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
معصومه بهرامی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
دل آرا برجی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
هلاله خدابنده
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
آرین اسلامی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
آرش نظری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
مائده صالحی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
هستی بابایی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
صبا رجبی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
مهتاب جبار
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6816
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
آرین صادقی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4323
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
بیتا یوسفی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
محمدرضا محمدلو
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
زهرا بهرامی هیدجی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
محمدمهدی بهراملو
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
امیررضا نجاتی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
محمدرضا عزیزی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
نیما صالحی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
رضوانه عباسی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
صبا خان محمدی ابهری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
محمدمهدی ذوالقدریها
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
آرتین طالبی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
زهرا هادیلو
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
سیدکامیار فتحی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
فائزه دودانگه
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
امیررضا واعظی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
مبینا باقری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
آنیتا محمدیها
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
نگین نجفی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
6/8/2023 4:13:16 PM
Menu