گرمي

گرمي -


محمدصادق نصیری طی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
شهید حامدی
محمدصادق نصیری طی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
شهید بهشتی
یگانه جوادی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
یگانه جوادی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان گرمی
وقار داوران
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهید حامدی
وقار داوران
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی
عرفان اصلانی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شهید حامدی
عرفان اصلانی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی جمالی شکرلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شهید حامدی
علی جمالی شکرلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
محسن رهبر مغوان
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید حامدی
محسن رهبر مغوان
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی
سایه صفری زاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
سایه صفری زاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان گرمی
زینب مبشرگرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
سیده الهه آقازاده قوزلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
سیده الهه آقازاده قوزلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان گرمی
سیده حسنا آقازاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
فاطمه دولتخواه
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
کوثر سلمانی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
ابوالفضل معظمی اجیرلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهید حامدی
کوثر سلمانی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان گرمی
ابوالفضل معظمی اجیرلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید بهشتی
الهه اثباتی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
زهرا نخستین
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
امیررضا موسی پور القناب
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید حامدی
زهرا نخستین
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان گرمی
امیررضا موسی پور القناب
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
نسیم عبدی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
امیررضا سلطان زاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حامدی
نسیم عبدی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان گرمی
مهدیه بدرزاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان گرمی
مریم قربانی الیله سر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
امیرحسین جوادپور
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید حامدی
مبین نامجوگرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید حامدی
مهدیه شهبازی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
امیرحسین سلمانی ایلخچی علیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید حامدی
علیرضا اسدی چلک
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید حامدی
حسین ناصری
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4404
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید حامدی
5/30/2023 2:44:25 AM
Menu