شاهرود

شاهرود -


هومن واحدی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
علامه حلی
کاظم اسماعیلی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
علامه حلی
پریسا بی تقصیر فدافن
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
الزهرا
درسا شاه حسینی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
الزهرا
درسا شاه حسینی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه عبداللهی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
الزهرا
فاطمه عبداللهی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
مهرداد یارمحمدی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
علامه حلی
فرزاد رامین فر
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علامه حلی
مهدیه رضائی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
الزهرا
دینا بهزادی پور
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
الزهرا
کیمیا کلات جاری
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
الزهرا
سید شهاب الدین حسینی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه حلی
فهیمه فدائی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا محمدی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رسو ل اکرم
فرناز یونس آبادی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الزهرا
امیرمحمد خضری محب سراج
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
علامه حلی
جواد قاهری
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
رسو ل اکرم
پوریا مهربانیان
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علامه حلی
مجتبی عرب اسدی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 3916
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علامه حلی
شیدا عجم اکرامی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
الزهرا
6/10/2023 9:03:00 AM
Menu