كيار

كيار -


مهدیه داوری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :126
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
محمد حسینی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
امیرضا ناصری دستنایی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
مرضیه چیدان
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
عمار محمدیان
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
سعید مهرابی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
محمدجواد رمضانی گهروئی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
فاطمه اکبری خراجی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
حدیث رئیسی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
صبا باقری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
علیرضا حیدری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
محمدجواد محمدی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
سید امیرمحمد حسینی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
5/30/2023 1:57:24 AM
Menu