لردگان

لردگان -


رسول انگارده
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
صادق علی پور بهزادی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
ریحانه کریمی منجرموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6751
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سید محمدحسین دانیالی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسین قیاسی نسب
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زهرا جعفری مال امیری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
احمدرضا اندرشکر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه فتاحی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حسین نوری سرتنگی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علی صالحی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسین حسینیانفر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6543
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
راضیه محمودیان
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
کوثر اسماعیلی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سیدحسن حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
آرش یحیی پور
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شیدا نوروزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدجواد حسنی ساطح
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سید دانیال موسوی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زهرا سعیدی ابوالسحقی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سامان جلیل طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
رضا بنی مسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علیرضا محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علی طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد احمدی آموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه جلیل ناغونی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدپویا رضائی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمدرضا نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فائزه نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
یاسمن رشیدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
عارفه امیری ابراهیم محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدامین قنبری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
غزل جلیل پیران
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
کامران خالدی سردشتی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
ساناز آلبا
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فاطمه الله بخشی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدیه موسوی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سیدمحمد حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
بهاره محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
عسل شریفی جانکی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فریده حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
6/5/2023 6:26:49 AM
Menu