در‌گز

در‌گز -


ستاره رضائیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
ستاره رضائیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان 5 (فاتح)
فرزاد رشیدی فر
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
امیرحسین علیزاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
احسان رستمی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
صدف صفائیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4339
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
زهرا رحیم زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
زهرا رحیم زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 5 (فاتح)
سیده معصومه سیار
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
فاطمه رحمانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
سکینه اسماعیلی مقدم
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
نگین انصاری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
مینو ایرانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
محمدحسن بزم آرا
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
سعید براتیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
ابوالفضضل رستمی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
شقایق زین الدین
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
طوبا پرهیزکاران
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
فاطمه الماسی کاشانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
افشین باقرزاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
کسرا شیخ سعدآبادی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
طاها ابراهیم زاده پیر
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
حسین آدینه
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
نگین فلاح
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
ثمین گندمکار
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
صبا علیمرادی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
الهام علیمرادی شیخ ها
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
علی حسن زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
شکیبا پورنوری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
امیررضا پورمحمدی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
امیررضا بهادری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
غزل مومنی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
کیانا دلیر
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
امیرحسین رنجبر گل خندان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
یگانه شرفی یکتا
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4442
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
فاطمه جعفرزاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
مهدی آماده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
محمدعلی صبوری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
عرفان حسن نژاد
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
ابوالفضل حضرتی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
ریحانه طاهری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
محمد صفری باغبان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
آرمیتا ریحانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
6/6/2023 12:18:45 PM
Menu