خواف

خواف -


لعیا زنگنه قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :130
نمونه دولتي
مشكات
لعیا زنگنه قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :130
تيزهوشان
فرزانگان
محمدطاها پرجوش رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6526
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
زهرا محمدی قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
مشكات
سارا یوسفی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
مشكات
ملیکا سلمانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مشكات
زهرا مهدوی شهرکی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
زهرا مهدوی شهرکی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین سلیمانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
یاسمن زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
مشكات
عباسعلی رضایت
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
نرگس فروزان فر
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مشكات
احمد محمدی رهنه گی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
ساحل رحمت پور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مشكات
سهیل سالارزاده
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
دانیال زنگنه ثانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محمدشکیب مقیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
زهرا دلیر سدهی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4551
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مشكات
امیرحسین جوانشیری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مهلا گلستانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مشكات
سهیل زائر رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیرحسین مطلوب رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
عرفان جدی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
یونس رضایی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
عامر فدائی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محمدسجاد عصار رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محیصا طاعتی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مشكات
ابوالفضل ترکمان سلامی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
رضا محتشمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
رویا عیدی خانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مشكات
فاطمه زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مشكات
نگین نوروزی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مشكات
رضا خوشیده
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
تینا رضوانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مشكات
سامان خلیلی پور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
علی ترجمان
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
ادیب فیروزی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
یاسمین داورپناه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مشكات
آتنا حسنی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مشكات
مهدی زنگنه قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محمدرضا جمشیدیان
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
علی زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
نوشین یاربی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مشكات
محمد منصوری علی آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
اسماء کوشش رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مشكات
کیانا دلاور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مشكات
نرگس مهدوی فر
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مشكات
دانیال خویردی مزرعه شیخ
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیررضا خزائی زوزنی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محمدعظیم بارتازی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
5/30/2023 8:33:27 PM
Menu