گناباد

گناباد -


ایمان عجم زیبد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :204
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
ایمان عجم زیبد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :204
تيزهوشان
بهشتی
منصوره روغنی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :198
نمونه دولتي
محمودیه
منصوره روغنی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :198
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل مصدقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :178
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
ابوالفضل مصدقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :178
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه زهرا تقی زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :154
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه زهرا تقی زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :154
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین فرجام
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :138
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
امیر حسین فرجام
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :138
تيزهوشان
بهشتی
امیر رضا خصلتی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :124
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
امیر رضا خصلتی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :124
تيزهوشان
بهشتی
مریم تاج بخش
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
محمودیه
مریم تاج بخش
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :106
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شریفی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
نمونه دولتي
محمودیه
مهدیه محرابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :101
نمونه دولتي
محمودیه
غزاله آگاه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل شریفی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مهدیه نیازمند بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
فرزانگان
ایدا احمدی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6747
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
فرزانگان
امید مرادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
امیر حسین دشتبانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امید مرادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی اصغر دشتبان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
نسرین طاهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
محمودیه
الهه اکبری باغ آسیائی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
محمودیه
فطمه ارجمند نوده پشنگی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
محمودیه
امیر علی پور سقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مریم خاکشور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا بیگی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
محمودیه
معصومه سادات وهابی بهابادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعباس زورمند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4454
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
محمدرضا یوسفی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
بهناز نورزاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
محمودیه
اسما صداقت
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
محمودیه
علی اکبر امامی روشناوند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مهسا پورراد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
محمودیه
صبا لطفی خیبری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
محمودیه
زهرا نوریان مندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4874
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس زنده دل
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه اله یاری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان
زینب اخوندزاده نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی جاودان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
سمانه سلطان خواه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4362
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل سکانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مبینا یوسفی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
محمودیه
ارشیا انصاری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
ارشیا انصاری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زینب رجبی مقدم نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
محمودیه
یگانه دولتی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه زارعی بیدختی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
محمودیه
زینب رجبی مقدم نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه دولتی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زارعی بیدختی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
شیما زیبدی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
محمودیه
مینا عباس نژاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
محمودیه
ابوالفضل رضی زاده شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
سحر روشندل
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی ازغندی شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
زهرا مروجی راد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
راضیه آشوری مندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
محمودیه
ابوالفضل صابری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
سلمان نیازمند بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
سلمان نیازمند بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بهشتی
ندا زارع مقدم شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محمودیه
دلارام جوان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محمودیه
متین نعمتیان سقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
بهناز بیابانی سقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه تقوی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محمودیه
زهره غریب زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 3759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
محمودیه
زینب کلانی مقدم
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
علی نوروزیان کاخکی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
دانیال فتحی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
زهرا پهلوان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
زینب نجار نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
محمودیه
6/11/2023 12:11:47 AM
Menu