تربت حيدريه

تربت حيدريه -


سهیل حسن زاده گوجی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4465
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :136
نمونه دولتي
امام حسین
سهیل حسن زاده گوجی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4465
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :136
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل رنجبر محمودآبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :132
نمونه دولتي
امام حسین
ابوالفضل رنجبر محمودآبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :132
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی آرازش
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :96
نمونه دولتي
امام حسین
مریم سهمی حصاری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
محمودیه
محمد زارعی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
امام حسین
آرمین شاه محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
امام حسین
محدثه زوارتربتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
محمودیه
سیدحسین حسینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
امام حسین
سبحان یاوری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
امام حسین
نارین صباغ زاده تربتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
محمودیه
رضا یوسف پورکاریزکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
امام حسین
امیررضا ابراهیم پور فرزقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
امام حسین
محمدرضا یوسفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
امام حسین
امیررضا ابراهیم پور فرزقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدرضا یوسفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یزدان عباس زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
امام حسین
مهدی صادق زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
امام حسین
مهدی صادق زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسین خندان سیوکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
امام حسین
علی مدرس
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
امام حسین
علی مدرس
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
امام حسین
ابوالفضل عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آنوشا معلمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6838
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
محمودیه
محسن رجائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
امام حسین
سیده مینا نقیبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
محمودیه
امیرحسین پرتوه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
امام حسین
آنوشا معلمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6838
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
محسن رجائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده مینا نقیبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین پرتوه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ریحانه محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
محمودیه
کیمیا فرستاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
محمودیه
نازنین عسکری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
محمودیه
کیمیا فرستاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین عسکری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا احتشام پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
محمودیه
امیرحسین عمرانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام حسین
مهیار عبدالهی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام حسین
پویا سلمانیان بجستانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام حسین
مهیار عبدالهی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پویا سلمانیان بجستانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین عمرانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده مطهره هاشمیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
محمودیه
سیده مطهره هاشمیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
محمد احسانبخش
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام حسین
ساجده ایزدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
محمودیه
محمد احسانبخش
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ساجده ایزدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
سارا قاسمی بنهنگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
محمودیه
امین رضا عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام حسین
امین رضا عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سپیده خرقانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
محمودیه
سامان ساعدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام حسین
پریسا سیفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
محمودیه
مهلا باکفایت
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
محمودیه
محمدرضا شکیبائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین محمدیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام حسین
سیدرسول حسینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام حسین
مهلا فرهادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محمودیه
زهرا یعقوبی قوزانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محمودیه
توحید بهزادپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امام حسین
ریحانه قدیری وظیفه دوست
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محمودیه
الناز اسکندری فر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6541
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محمودیه
رضا قلیچ
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امام حسین
توحید بهزادپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
الناز اسکندری فر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6541
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
رضا قلیچ
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرعلی باقریان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام حسین
ریحانه صباغی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محمودیه
سحر شیبانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محمودیه
نازنین داودی راد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محمودیه
مهرناز نوجوان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محمودیه
نجمه قناد یزدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محمودیه
ستایش ابراهیم نژاد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
زینب محمدپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
مبینا سهرابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمودیه
امیرعلی شهیدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین
مبینا شیبانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمودیه
زینب اعتمادی فر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهران صفرزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین
مهدی یار دلاور حاجی یار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4765
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
ریحانه محمودی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
مبینا بیابانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه حسین پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
نازنین طاهری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
امیرعلی یعقوب زاده شادمهری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
مریم عرفانیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
عطیه شمس
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
محمد زاهدی چناری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
سیده آتنا موسوی حصاری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمودیه
نیایش اکبری نیک
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4619
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمودیه
نجمه گل محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمودیه
امیرعلی احمدیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسین
محمدمهدی طلوعی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسین
پریسا حقایقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمودیه
پریا تقی زاده مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمودیه
نیلوفر عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
بهروز رنجبر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پویا حیدری مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سبحان قاسمی طبسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام حسین
کوثر امانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
محمودیه
ندا قربی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیر جعفری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 3995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسین
سجاد یوسف زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسین
رویا برزگر شهن آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محمودیه
سیده کیمیا ذاکر رشتخوار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محمودیه
رویا برزگر شهن آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سیدعلی امیرکلالی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین
محمد جهانشیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی شیبانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام حسین
امیرحسین عبداله پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام حسین
نفیسه قربانیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
محمودیه
نفیسه قربانیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
6/10/2023 10:24:34 PM
Menu