ميبد

ميبد -


بهار زحمت کش
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :156
نمونه دولتي
گل محمدی
بهار زحمت کش
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :156
تيزهوشان
شاکر
نگار مشک آبادیان
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :140
نمونه دولتي
گل محمدی
نگار مشک آبادیان
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :140
تيزهوشان
شاکر
فاطمه فصاحت
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
شاکر
امیرعلی زارع ده آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
نرگس صباغی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
گل محمدی
نرگس صباغی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شاکر
زهرا زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
گل محمدی
هما زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
گل محمدی
زهرا زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شاکر
هما زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شاکر
سیدعمادالدین فلاح
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه خلیلی مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6725
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه خلیلی مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6725
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شاکر
سجاد دهقانیان
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امید سبحانی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6347
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زهرا ملاصادقی رکن آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
گل محمدی
ابوالفضل شیرغلامی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
دانیال دهقانی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدحسین انتظاری میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سهیلاالسادات منتظری
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گل محمدی
یاسمن دهستانی مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گل محمدی
زینب رحیم زاده میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
گل محمدی
سینا میرزائی پور میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شاکر
5/30/2023 8:43:12 PM
Menu