نهاوند

نهاوند -


آیدا دارائی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نیک اندیشان
نگین حقیقی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
نیک اندیشان
امیرحسن شفیعی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
امام علی
زهرا زنگنه
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
فاطمیه
فاطمه الهامیان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4217
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نیک اندیشان
ریحانه بذرائی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نیک اندیشان
ستایش مصلحی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نیک اندیشان
امیرعلی دانشور
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام علی
مریم معینی مهر
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فاطمیه
ساناز ذوالفقاری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نیک اندیشان
حسین رجائیان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام علی
محمد زنگنه
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام علی
نیایش قمری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیک اندیشان
زهرا نادری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیک اندیشان
سارینا بیات
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نیک اندیشان
محمد هوشیار
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام علی
دنیا خدارحمی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نیک اندیشان
نازنین زهرا کولیوند
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4070
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نیک اندیشان
اشکان معصومی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام علی
اسماعیل ده پهلوان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام علی
شیما فریادرس
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فاطمیه
راضیه جانجان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نیک اندیشان
مرضیه جانجان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نیک اندیشان
ریحانه حیدری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نیک اندیشان
6/10/2023 9:14:31 PM
Menu