نهاوند

نهاوند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


آیدا دارائی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :134
نمونه دولتي
نیک اندیشان
آیدا دارائی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :134
تيزهوشان
فرزانگان
نگین حقیقی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :114
نمونه دولتي
نیک اندیشان
نگین حقیقی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :114
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسن شفیعی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :102
نمونه دولتي
امام علی
امیرحسن شفیعی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :102
تيزهوشان
علامه حلی
امیرعلی دانشور
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
امام علی
امیرعلی دانشور
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
علامه حلی
مریم معینی مهر
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
فاطمیه
ساناز ذوالفقاری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
نیک اندیشان
مریم معینی مهر
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
ساناز ذوالفقاری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا نادری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
نیک اندیشان
زهرا نادری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
دنیا خدارحمی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
نیک اندیشان
دنیا خدارحمی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا زنگنه
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
فاطمیه
فاطمه الهامیان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4217
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
نیک اندیشان
مرضیه جانجان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نیک اندیشان
ریحانه حیدری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نیک اندیشان
مرضیه جانجان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه حیدری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه بذرائی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نیک اندیشان
حسین رجائیان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
امام علی
ستایش مصلحی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نیک اندیشان
محمد زنگنه
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
امام علی
نیایش قمری
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نیک اندیشان
سارینا بیات
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نیک اندیشان
محمد هوشیار
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام علی
نازنین زهرا کولیوند
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4070
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نیک اندیشان
اشکان معصومی
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
امام علی
اسماعیل ده پهلوان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام علی
شیما فریادرس
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فاطمیه
راضیه جانجان
نهم - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نیک اندیشان