قروه

قروه -


ستایش فرهادنیا
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :87
تيزهوشان
فرزانگان
محمد فهیم
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آرین میمنت آبادی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
زهره کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6663
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
نیکو نوری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
زینب الکبری
امیر حسین رضائی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
هستی شهبازیان
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
سید مهدی حسینی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مبینا خلوصی حمید
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
زینب الکبری
مبینا خلوصی حمید
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد قنبری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فاطمه بختیاری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا شرفبیانی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زینب الکبری
اسرا خالدیان
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سینا گریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4103
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
6/5/2023 7:17:56 AM
Menu