راميان

راميان -


حنانه منتظری
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :168
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
حنانه منتظری
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :168
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل گنجی جامه شوران
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
علی رجبلی
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
سجاد یازرلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
زکیه بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
محمدرضا رجبلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
امیرمهدی بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 3956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
فاطمه زهرا بشکنی
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
زهرا صادقلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4235
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فاطمه بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فاطمه مصطفی لو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
6/8/2023 12:49:02 PM
Menu