خان ببين

خان ببين -


بهاره برزگر خاندوزی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
بهاره برزگر خاندوزی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه احمدی مقدم
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
مائده اسمعیلی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
حسام لاری کمان
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 3993
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
6/5/2023 8:41:20 PM
Menu