كنگاور

كنگاور -


محمد دیبا
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
رضا دستینه
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
ایلیا کرماجانی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
نرگس عظیمی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
سامان چهاردولی تپه کبودی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
ماهان شورچه
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
اهورا بهرامی زاده
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
احمدرضا دهنوی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
آرش توسلی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
سهند رحمت آبادی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
6/1/2023 1:51:41 PM
Menu