دورود

دورود -


آرین فلسفی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
خوارزمی
شروین قائدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
خوارزمی
نوید خلفوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
خوارزمی
هلیا حجازی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
هلیا حجازی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ساکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
فاطمه ساکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
سیده الناز موسوی منش
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
سیده الناز موسوی منش
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین نقدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
خوارزمی
هیوا آسترکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
هیوا آسترکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی خجسته
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
خوارزمی
نگین صحراگرد
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
کوروش فولادوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خوارزمی
مارال امتحانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
نوید سپهوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خوارزمی
حسین ارکیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خوارزمی
امیرمحمد پولادوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4104
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خوارزمی
مارال امتحانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سروش ساکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خوارزمی
محمدحسین ساکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خوارزمی
مهسا گرمی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
ابوالفضل آزادی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خوارزمی
علیرضا خسروی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خوارزمی
عسل سمیعی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
طیبه کاظمی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
دانیال سلیمانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خوارزمی
مبینا وزین پور
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سارا امیری
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
زهرا درمیانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
آریا نجفی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خوارزمی
سارینا نادمی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
زهرا میرزائی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
سیداحمد موسوی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4450
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خوارزمی
ستایش دهقان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سیدحسین موسوی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4163
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خوارزمی
مریم عاروان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
6/1/2023 8:39:26 PM
Menu