خرم آباد

خرم آباد -


رضوان رضوانی نسب
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :96
نمونه دولتي
بهار
مهرآفرین نجفوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :83
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سلاطی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
فرزانگان
سید حجت موسوی طاهری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
فاطمه بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
بهار
یکتا موسیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6501
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
بهشت آیین
یکتا موسیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6501
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
رکسانا قیاسی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
بهار
علی ویسی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
نواب
طاها نجم سهیلی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6380
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نساء سلاحورزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
نساء سلاحورزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا رومیانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
محمد ترابی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
امیررضا پور جمشید
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نواب
امیررضا جمالی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
نواب
آتوسا ویسکرمیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
بهار
سها پیدایش
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
نرگس ولدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
بهار
آیدا ماسوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
بهار
امیر رضا پوربیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نرگس ولدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه علیپور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
صدف رک رک
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
بهشت آیین
رضا بستامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
پانیذ بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
سیدپارسا موسوی مهر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
ملیکا شاکرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
بهشت آیین
ابوالفضل امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
زهرا مهدوی شیخی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بهشت آیین
زهرا مهدوی شیخی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش یاوریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
بهار
لعیا فتح الهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
بهشت آیین
نیایش کوشکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
بهشت آیین
عسل دولتشاه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
بهشت آیین
فاطمه ویس پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
بهشت آیین
الهه پورفرج
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
بهار ناصری منش
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
امیر سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نواب
شکیبا چنگائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بهشت آیین
شکیبا چنگائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
امیر رضا حقی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نواب
رامین رستمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
ارشیا حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نواب
امیر رضا رشیدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
زهرا کردعلی وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بهشت آیین
مارال مستی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بهشت آیین
مهسا قمریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بهشت آیین
فائزه غیاثوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بهشت آیین
محمد مهدی بارانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نواب
سیده ثنا حیات الغیبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بهشت آیین
نگار چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیررضا سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نواب
آرمیتا اسکینی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
امیرپویا شاکرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
محدثه احمدی نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
فربد مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نرگس بهروزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بهار
سید آرین عسگری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
حسین مختاری نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
امیررضا سلیمانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
هادی حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نواب
ستایش میر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4129
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
یکتا ملکشاهیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
روزا دریکوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
ستایش میر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4129
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زینب بختیاری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
احمدرضا سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4329
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
محمد امین موسیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نواب
امیررضا زهره
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
آتنا صادقی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
علی دهقان نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نیایش میر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بهار
کیانا رضایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بهشت آیین
فائزه پزشک پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
ندا منتظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4346
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بهشت آیین
فائزه عطائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
نرجس بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بهار
ثنا عبدالی زهابی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمد نادری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نواب
محمد بستامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
ستایش دالوندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بهشت آیین
انیس نصیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بهشت آیین
اهورا کهزادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نواب
علی کیانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4312
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نواب
نازنین آزادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا سرشار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نواب
امیر رضا آهو قلندری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
فهیمه مرادی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بهشت آیین
زهرا باقری جودکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بهشت آیین
عارفه شبانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4124
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
علی حنایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نواب
محمد صادق زارعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نجوا کرم وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
شاهین طولابی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
آیدا ویسکرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بهشت آیین
غزل بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بهار
زهرا یوسفوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
فاریا اسمعیلی روزبهانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بهشت آیین
هستی پاپی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
ستایش سبزی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس جمالی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
حسین ملکشاهیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
الینا دریکوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
محیا گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بهشت آیین
محنا گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مریم کاظمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
محمد فتحی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نواب
مبین سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نواب
سانیا سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
بهار
6/5/2023 8:03:58 AM
Menu