رستم آباد

رستم آباد -


نرگس علی آبادی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :144
نمونه دولتي
محدثه
نرگس علی آبادی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :144
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه خاتون جمالی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
محدثه
نازنین عابدینیان
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محدثه
عارفه کامرانی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محدثه
الهه رضاپور
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محدثه
فاطمه پوردهقان
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 3996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محدثه
فرزانه اسدآبادی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محدثه
رقیه رامشک
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4372
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محدثه
5/29/2023 8:47:51 AM
Menu