جيرفت

جيرفت -


امیرمحمد عربی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
محمدمهدی سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نازنین برخوری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه ابرار
نازنین برخوری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین رستمی بهرآسمان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
میترا ابراهیمی آبشور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه ابرار
هانیه درینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه ابرار
سوگند سقازاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه ابرار
امیررضا رجعتی رابر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4086
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
بهینا مسلمی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
نمونه ابرار
بهینا مسلمی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
مریم سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه ابرار
هانیه احمدیوسفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6335
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه ابرار
اطلس احمدیوسفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ابرار
اطلس احمدیوسفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه السادات حسینی کهنوج
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه ابرار
علی کردستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
علی ملائی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
کیمیا محمدی سلیمانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه ابرار
امیرمهدی سالارکریمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
حوا سیدی مرغکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه ابرار
مهدیه مهدوی منش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه ابرار
حوا سیدی مرغکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه مهدوی منش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس شیبانی نیا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ابوفاضل سنجری بنستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
مبینا اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه گنجی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمدمهدی پسند
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
محمدحسن مسلمی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
زینب مهنی فرد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه ابرار
زینب رستمی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه ابرار
نسترن محمدحسنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
صبا مشایخی نسب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمدمهدی ملائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
زهرا مهنی فرد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمدرسول صالحی سربیژن
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابرار
سهیل مسلمی دولت اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
محمدمهدی بیدشکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
محمدمهدی زینلی سرجاز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
ستاره بدوئی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
سینا چمنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نرجس سنجری نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه جزینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محدثه سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ابرار
زهرا دهقان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ابرار
سیدابوالفضل موسوی زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4265
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
محمد حیدری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیررضا امیری نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
علی اصغر بدوئی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه سادات میرزائی میرحسینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمدمهدی صباحی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرمهدی ملائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
عطیه کمالی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ابرار
علی اسکندری دامنه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
کمیل برخوری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
پریسا کامرانی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه علی زاده باب کیکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ساره فرجی زمین حسینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابرار
آیسا جعفری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابرار
زهرا دهقان پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابرار
علی اکبر بدوئی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه تارم
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4731
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابرار
یوسف شفیع زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
علیرضا سالاری مقدم
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
عرشیا آزادآور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
علی اصغر احمدیوسفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
ساناز اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ابرار
یزدان نیکبخت
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
سجاد بلوچ مسافری حسین اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3896
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
ایلیا آزادآور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرحسین خسروی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رضا سلیمانی دامنه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
شایان بلوچی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3585
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
علی موسی جعفراباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
حسین برآهویی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رضا شمس الدینی لری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امین شمس الدینی دزدان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
محمدرضا لرمحمدحسنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرحسین محمدحسنی لر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
حسن برآهویی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
مهران شریفی راینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرحسین اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
6/1/2023 11:46:25 AM
Menu