رودهن

رودهن -


دانیال بهدافر
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
حضرت رقیه
عسل رستمی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
حضرت رقیه
عسل رستمی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
سروش اشکبوس
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت رقیه
فاطمه غیاثوند
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت رقیه
ماهان دهقانی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت رقیه
6/10/2023 7:11:58 AM
Menu